Liiketoiminnan muutoskyky -työkalu

Liiketoiminnan muutoskyky -työkalu

EU:n hankelogoja.

Kuinka valmis liiketoimintasi on digitalisaation aiheuttamaan muutokseen?

Liiketoiminnan muutoskyvyn ikoni.

Liiketoiminnan muutoskykytyökalulla voit selvittää liiketoimintasi muutoskyvyn verrattuna muihin alueen yrityksiin, jonka jälkeen on mahdollista määritellä tarvittavat kehitystarpeet. Työkalu havainnollistaa liiketoiminnan lähtötilanteen ja muutoskyvykkyyden neljässä eri liiketoiminnan muutosvaiheessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa ne muutosvaiheet, joita kehittämällä liiketoiminnan muutoskykyä voidaan parantaa.

Siirry tästä Liiketoiminnan muutoskykytyökalun kysymyksiin.

Työkalu havainnollistaa liiketoiminnan muutoskyvyn sekä siihen liittyvät kyvykkyydet neljässä(4) liiketoiminnan eri muutosprosessivaiheessa. Yleensä kaikki neljä muutosvaihetta tarvitaan menestyksekkääseen liiketoimintamallimuutokseen;

Analysointivaiheen kyvykkyys kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä hahmottaa sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia sekä uhkia. Tämä kyvykkyys on tärkeä, koska ulkoiset (kuten teknologiat, kuluttajakäyttäytyminen) ja sisäiset (kuten kilpailukyky, kompetenssit) muutostekijät muuttuvat nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin.

Innovointivaiheen kyvykkyys kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä innovoida nykyistä liiketoimintaa. Tämä kyvykkyys on tärkeä, koska ulkoiset ja sisäiset muuttujat synnyttävät jatkuvasti uusia innovaatioita, kilpailua sekä liiketoimintamallivaihtoehtoja.

Tavoiteasetantavaiheen kyvykkyys kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä asettaa uusia tavoitteita olemassa olevalle liiketoiminnalle. Tämä kyvykkyys on tärkeä, koska oikeaoppisella liiketoimintamallilla voidaan parantaa kilpailukykyä tai saavuttaa mahdollinen kilpailuetu.

Toteutusvaiheen kyvykkyys kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kykyä toteuttaa suunniteltuja liiketoimintamuutoksia tai uutta liiketoimintaa. Tämä kyvykkyys on tärkeä, koska liiketoimintamallimuutos vaatii aina käytännön toteutuksen.

Alla esimerkki työkalusta saavasta analyysistä:

liiketoiminnan muutoskyky prosessivaiheissa graafisesti esitettynä.

Aanalyysistä voidaan todeta, että kyseisen esimerkkiyrityksen liiketoiminta on 3,14% muutoskykyisempi kuin yritysten liikeltoiminnat keskimäärin. Esimerkkiyrityksen liiketoiminnan analysointikyky on hyvällä tasolla (+6,69%) muihin yrityksiin verrattuna. Tästä huolimatta, yrityksen liiketoimintaan liittyvä toteutuskyky on alhaisempi (-1,03%) kuin muissa yrityksissä keskimäärin. Tämä kuvaa, että yritys kykenee löytämään liiketoimintaan liittyviä ulkoisia sekä sisäisiä mahdollisuuksia ja uhkia, mutta yrityksen kyky toteuttaa muutoksia on rajallista.

Liiketoiminnan muutosvaiheanalyysin lisäksi työkalu havainnollistaa viisi eri muutostekijäulottuvuutta (verkosto, organisaatio, liiketoiminta, prosessit, teknologia), joiden vaikutukset näkyvät liiketoiminnan eri muutosvaiheissa. Tulosten avulla liiketoimintapäättäjät voivat tunnistaa helposti tärkeimmät ja kriittisimmät sisäiset ja ulkoiset kyvykkyydet, joita hyödyntämällä/kehittämällä olemassa oleva liiketoimintaa voidaan kehittää tehokkaammin alati muuttuvaa liiketoimintaympäristöä vasten.

Alla esimerkki työkalusta saadusta analyysistä:

liiketoiminnan muutoskyky teemoittain graafisesti esitettynä.

Aanalyysistä voidaan todeta, että kyseisen esimerkkiyrityksen liiketoiminta on 3,14% muutoskykyisempi kuin yritysten liiketoiminnat keskimäärin. Esimerkkiyrityksen liiketoiminnan verkosto sekä prosessit liiketoiminnan muutoskyvykkyytenä ovat huomattavasti keskimääräistä yrityskeskiarvoa korkeampia (+10,7-11,5%). Tästä huolimatta organisaation muutoskyvykkyys on -7,90% keskimääräisten yritystulosten alapuolella. Nämä analyysitulokset kuvaavat sitä, että muutoskykyä parantaakseen, yrityksen kannattaisi parantaa organisaatioon liittyvää muutoskyvykkyyttä esimerkiksi kehittämällä yrityskulttuuria ja/tai erillisen muutostiimin avulla.