Positiointi: Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi

Positiointi

EU:n hankelogoja.

Positiointi: Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi

Digitalisaation vuoksi liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin, ja kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii liiketoimintojen mukauttamista ympäristön muutoksiin. Dynaaminen liiketoiminnan muutoskyky takaa kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa ja parhaimmillaan se voi mahdollistaa jopa kilpailuedun.

Yrityksen digimuutosta ei voida lähestyä pelkästään teknologiselta kannalta vaan kumppanuusverkostot ja liiketoiminnan muutos tulisi myös huomioida. Liiketoiminnan muutoskyky vaikuttaa kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan suojaamiseen (kuten kilpailukyvyn ja/tai kilpailuedun säilyttäminen) ja mahdollisuuksien toteuttamiseen (kuten kasvu- ja/tai kansainvälistyminen).

Työvaiheet:

  1. Yritys täyttää Internet kyselylomakkeen, muutoskykytyökalu. Kyselylomake sisältää yhteensä 41 sisäistä tai ulkoista muutostekijää, joilla on joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus liiketoiminnan muutoskykyyn.
  2. Yritys saa analysoidut tulokset haluttuun sähköpostiosoitteeseen. Muutoskykyanalyysissa analysoitavaa yritystä verrataan muihin saman alueen yrityksiin, jolla konkretisoidaan yrityksen nykytilan kyvykkyydet ja kyvyt (vrt. dynaaminen kyvykkyys).
Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi, ilmaistu graafisesti.

Kuva 1, muutoskykyanalyysin sisältö. Sisäisillä ja ulkoisilla liiketoiminnan muutostekijöillä kuvataan liiketoiminnan muutoskyky kahdesta eri liiketoiminnan näkökulmasta;

  1. Analyysi kiteyttää liiketoiminnan muutoskyvykkyyksiä viidestä(5) liiketoiminnan osa-alueesta, joilla on liiketoiminnan muutoskykyyn joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus. Liiketoiminnan osa-alueita ovat; 1) Verkosto, 2) Organisaatio, 3) Liiketoimintamalli, 4) Prosessit, sekä 5) Teknologia.
  2. Analyysi kattaa kaikki neljä (4) liiketoiminnan muutoksessa vaadittavaa prosessivaihetta, ja analyysi sisältää erillisen mittarin kaikille muutosvaiheille. Liiketoiminnan muutosvaiheita ovat; 1) Analysointivaihe, 2) Innovointivaihe, 3) Tavoiteasetantavaihe, sekä 4) Toteutusvaihe.

Työkalusta saatavat tulokset ovat yrityskohtaisia ja tuloksista näkyy analysoitavan yrityksen liiketoiminnan muutoskyky, sekä erilliset tulokset liiketoiminnan osa-aluekohtaisista muutoskyvykkyyksistä (esimerkki kuvassa 2) sekä muutosprosessin vaihekohtaiset kyvyt (esimerkki kuvassa 3) verrattuna muihin alueen yrityksiin. Kuvat 2 ja 3 esittävät muutoskykyanalyysistä saatuja tuloksia.

Muutoskyvykkyydet graafisesti esitettynä.

Kuva 2, liiketoiminnan osa-aluekohtainen raportti. Tässä esimerkissä yrityksen teknologia tukee erinomaisesti yrityksen muutoskykyä. Vaikka yrityksen keskimääräinen muutoskyky on P-pohjanmaalaisten yritysten tasolla, verkoston muutoskyvykkyys on keskimääräistä yritystä heikommalla tasolla. Tässä esimerkki tapauksessa yritys voisi kehittää verkostoa, jonka avulla liiketoiminnan muutoskyky paranisi merkittävästi.

Liiketoiminnan osa-alueita on yhteensä viisi (5) kappaletta ja alla olevassa kohdassa käydään läpi niiden sisältöä.

1. LIIKETOIMINTA & MUUTOS, Liiketoiminnan skaalautuminen, Tarvittavat resurssit, Tiekartta, Digitalisaatio vs. kilpailukyky, sekä Liiketoimintamallikonsepti.

2. ORGANISAATIO, Oma osaaminen, Organisaatiorakenne, Muutostiimi, sekä Resurssit uuden liiketoiminnan testaamiseen.

3. TOIMINTAPROSESSIT, Trendit & tulevaisuusnäkymät, Ympäristön muutokset, Liiketoiminnan kehitys, Strategia vs. liiketoiminnan muutos, sekä Seuranta- & tavoite-mittarit.

4. VERKOSTO, Arvonluonti vs. sidosryhmät, Ulkopuolinen rahoitus, Yritysekosysteemi, Liiketoiminnan skaalautuminen, sekä Johdon konsultointi.

5. TEKNOLOGIA, Digitalisaatio arvoketjussa, IT vs. liiketoimintaprosessit, asiakasrajapinta ja arvontuottaminen, Reaaliaikainen asiakastieto, sekä Pilvipalvelut vs. skaalautuminen.

Muutosvaiheet kuvattu graafisesti.

Kuva 3, muutosvaihekohtainen raportti. Tässä esimerkissä yrityksen liiketoimintamuutokseen liittyvien muutosvaiheiden kyvyt ovat kohtalaisen yhdenmukaiset. Yritys kykenee analysoimaan olemassa olevaan liiketoimintaan liittyvää ympäristöä ja sisäistä toimintaa hieman paremmin kuin innovoimaan nykyistä liiketoimintaa.

Jokaisella muutosvaiheella on eri merkitys liiketoiminnan muutoksessa. Tästä johtuen jokainen vaihe sisältää erillisen kyvyn, joka vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti liiketoiminnan dynaamiseen muutoskykyyn. Alla on lueteltu nämä neljä (4) erillistä kykyä ja niiden vaikutukset uudistaa liiketoimintaa.

1. Analysointikyky. Analysointiin liittyvä mittari kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä hahmottaa sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Esimerkiksi kuinka yritys hyödyntää yhteistyöverkostoja tai seuraa ympäristömuutoksia.

2. Innovointikyky. Innovointiin liittyvä mittari kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä innovoida nykyistä liiketoimintaa. Esimerkiksi mahdollisuus ulkopuoliseen rahoitukseen ja kuinka hyvin digitalisaatiota on hyödynnetty nykyisessä arvoketjussa.

3. Tavoiteasetantakyky. Tavoiteasetantaan liittyvä mittari kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä asettaa uusia tavoitteita olemassa olevalle liiketoiminnalle. Esimerkiksi kuinka hyvin yritys tuntee liiketoimintamallikonseptin ja kuinka laaja yritysverkosto on.

4. Toteutuskyky. Toteutukseen liittyvä mittari kuvaa yrityksen/liiketoimintayksikön kyvykkyyttä uusiutua. Esimerkiksi kuinka paljon yritys kouluttaa omaa henkilökuntaa tai kuinka hyvin yrityskulttuuri tukee liiketoiminnan muutosta.

Tämän analyysin jälkeen yritys voi siirtyä nykytila-analyysivaiheeseen, jossa vaadittavat digivision toimenpiteet suunnitellaan.