Kysymyslistat

Kysymyslistat

Apukysymyksiä nykytilan selvittämiseen

Kysymyslistan ikoni.

Kunkin idean kehitystoimenpiteiden fokus (sisäinen tehokkuus, ulkoinen mahdollisuus, distruptiivinen muutos) vaikuttaa analysoinnin näkökulmaan ja siten kysymysten valintaan. Kaikki toiminnot, prosessit ja työkalut, joihin digi-kehitysidea vaikuttaa analysoidaan nykytila-vaiheessa. Seuraavassa on esitetty kysymyksiä, joita voit hyödyntää soveltuvin osin nykytila-analyysin aikana. Kaikkeen ei varmastikaan ole heti vastauksia, vaan tarkoitus on saada tarkempaa tietoa ja ymmärrystä lähtötilanteesta, mahdollisuuksista, uhkista ja erilaisista reunaehdoista. 

Mikäli digi-idea kohdistuu organisaation sisäisen tehokkuuden parantamiseen, soveltuvia kysymyksiä ovat:

 • Kuinka toiminto tai prosessi toteutetaan nyt? Tarkastelussa voidaan käydä esimerkiksi läpi nykyiset työkalut, työvaiheet, tiedon muoto/digitaalisen tiedon määrä ja hyödyntäminen prosessin aikana, automatisaatio vs. manuaalisuus työvaiheiden aikana, toteutustiheys, käytetty aika, työkaluintegraatiot ja niiden puute (~tiedon siirtyminen työkaluista toiseen), digitalisaation edellytyksiä: mitä dataa on / ei ole digitaalisessa muodossa, onko erityisiä raportointitarpeita (johto, markkinointi, myyntityö, asiakkaat, …), jne.
 • Mitä digitaalisia palveluja ko. prosessissa on nyt käytössä? Kenelle?
 • Kuinka tyytyväisiä eri osapuolet ovat nykyiseen tilanteeseen/toimintatapaan?
 • Mitkä ovat nykyisten käytäntöjen vahvuudet tai mitä erityistä lisäarvoa/hyötyä nykyinen toimintatapa tuottaa?
 • Mitkä ovat suurimmat pullonkaulat tai ongelmat nykyisissä työvaiheissa?
 • Mitä uhkia tai erityisiä heikkouksia on nykyisessä prosessissa (esim. työkalun elinkaari päättymässä, tai havaittu tietoturvariski)?
 • Mitä (erityis)osaamisia tarvitaan prosessin aikana?
 • Millaisia rajoituksia on muutosten toteuttamiselle (esim. lainsäädäntö)?
 • Millaisia mahdollisuuksia muutokset toimintatavoissa/työkaluissa voisivat tuoda?
 • Millaisia kustannuksia liittyy muutoksiin?

Mikäli digi-idea kohdistuu organisaation ulkoisiin mahdollisuuksiin asiakkaiden tai kumppanien kanssa toimittaessa (esim. uudet datan hyödyntämiseen liittyvät palveluideat), soveltuvia kysymyksiä ovat:

 • Mikä on yrityksen liiketoiminnan fokusalueet ja niiden liiketoimintamalli(t)?
 • Yrityksen avainasiakkaat? Millä asiakassegmentillä ne toimivat?
 • Mitä yritys tarjoaa asiakkaalle?
 • Missä dataa/tietoa nyt käytetään? Missä/mihin dataa voitaisiin myös käyttää?
 • Mitä tietoja saadaan esim. asiakkaista, käyttäjistä, palvelun käytöstä, jne.?
 • Mitä digitaalisia palveluja digi-ideaan liittyen on nyt käytössä? Kenelle?
 • Mitä kilpailuetua yrityksen tarjoamassa on verrattuna kilpailijoiden tarjoamaan?
 • Mikä on yrityksen nykyisen tarjoaman tai liiketoiminnan vaikuttavuus?
 • Mitä vahvuuksia/erityisyyksiä nykyinen tarjoama pitää sisällään?
 • Mitkä ovat nykyisen tarjoaman heikkous (heikkous voi liittyä esimerkiksi itse tuotteeseen, mutta myös tuotteen saatavuuteen, räätälöitävyyteen, tilaus-toimitusprosessiin, jne.)?
 • Millaisia riskejä tai uhkia on tunnistettavissa nykyisen tajoamaan liittyen?
 • Millaisia uusia digitalisaatioon tai uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia on tunnistettavissa yrityksen tarjoamassa?
 • Mitä potentiaalisia uusia asiakassegmenttejä voidaan tunnistaa? Ketkä olisivat uusia asiakkaita? Kenelle uusia digitaalisia palveluja haluttaisiin kehittää?
 • Millainen liiketoimintapotentiaali uudella asiakassegmentillä on tunnistettavissa (esim. huomioiden myös kilpailijoiden tarjoama)?
 • Datan hyödyntäminen (palvelu)liiketoiminnassa:
  • Onko tiedon jakamisen valmiuksia olemassa (esim. pilvipalvelut)?
  • Olisiko valmis tekemään itse ostamaan tai tarjoamaan muille dataa?
  • Olisiko hyödyllistä saada dataa itselle johonkin tarkoitukseen?
 • Mikä voisi olla yrityksen kilpailuetu uudessa palvelussa tai uudella asiakassegmentillä?
 • Millaiset kustannukset liittyvät uuden tarjoaman kehittämiseen?
 • Mikä on uuden palvelun tai tarjoaman ’aikaikkuna’ (eli mihin mennessä uusi ratkaisu olisi saatava käyttöön)?

Mikäli digi-idea liittyy disruptiiviseen muutokseen, kuten kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan synnyttämiseen, uusien kumppanuuksien solmimiseen tai kokonaan uudenlaisen roolin ottamiseen arvoverkostossa, soveltuvia kysymyksiä ovat:

 • Mihin yrityksen nykyisistä tarjoamasta distruptiivinen muutos vaikuttaa? 
 • Kuinka dramaattinen vaikutus on kussakin tarjoamassa (esimerkiksi tarjoama häviää kokonaan, tarjoaman nykyiset asiakkaat ovat siirtymässä toiselle sektorille tai käyttämään palveluja eri tavalla, eri paikasta)?
 • Mihin yrityksen prosesseihin muutos vaikuttaa?
 • Mitä osaamisia ja resursseja yrityksellä on? Miten/missä/millaisia osaamisia tarvitaan tulevaisuudessa?
 • Mikä on muutoksen ’aikaikkuna’ (eli mihin mennessä uusi ratkaisu olisi saatava käyttöön)?
 • Millaisia kustannuksia liittyy muutoksiin?

DIGIVINKKI!

Voit hyödyntää täällä myös DigiSWOT -työkalua nykyisen yksittäisen ratkaisun tarkasteluun – mitkä ovat ratkaisun vahvuudet, heikkouden, uhat ja mahdollisuudet.