Digikypsyys -työkalu

Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen?

Digikypsyys työkalulla voit selvittää oman organisaatiosi digikypsyystaso, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja digikypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.

Pääset työkaluun tästä.

VTT:n digikypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio ja prosessit, ihmiset ja kulttuuri sekä informaatioteknologia.

Mikäli haluat ottaa talteen omat yksittäiset vastauksiesi, niin voit tulostaa vastaussivun itsellesi. Kun olet täyttänyt koko kyselyn ja painanut “Lähetä” -nappia, niin saat esille viimeisessä vaiheessa kuvan, jossa esitetään oma tilanteesi verrattuna Digikypsyys-työkalun kannassa olevan aineiston keskiarvoon. Keskiarvo on laskettu viimeisen vuoden aikana työkaluun vastanneista organisaatioista (esimerkiksi 2019 tammikuussa noin 130 organisaatiota). Halutessasi voit tulostaa tai tallentaa kuvan itsellesi.

Oman organisaatiosi vastauksia tulkittaessa seuraavassa on esitetty, mitkä asiat kussakin ulottuvuudessa tulisi olla määriteltynä ja todennettuna, jotta organisaation digitalisaatiokypsyys olisi hyvällä tai erinomaisella tasolla. Hyödynnä näitä kehitysideoiden tunnistamisessa:

Strategia

 • Organisaation strategia ohjaa toimintaa: onko strategia määritelty, dokumentoitu, kommunikoitu tai päivitetty vastaamaan organisaation nykytilaa?
 • Strategiassa tulisi määritellä organisaation suhde digitalisaation / toimintaympäristössä tapahtuvaan digitaaliseen muutokseen osana strategiaa
 • Jotta digitalisaation hyötyjen toteutumista olisi mahdollista seurata, tulee digitalisaatiolle määritellä strategiset tavoitteet (mittarit tavoiteasetantaa varten).

Liiketoimintamalli

 • Liiketoimintamallin kuvaaminen auttaa kohdentamaan toimintoja ja kehittämisaktiviteetteja
 • PK -yrityksissä liiketoimintamalli voi olla osana strategiaa
 • Digitalisaation vaikutus yrityksen tulokseen on hyvä tunnistaa; mitkä liiketoiminnan ydinprosessit on digitalisoitu (esim. tilauskanavat, markkinointi, tuotteen/palvelun toteuttamiseen liittyvät toiminnot) tai mitkä liiketoiminnan tukiprosessit on digitalisoitu (esim. laskutus, kirjanpito). Miten digitalisaatio on vaikuttanut tulokseen? Olisiko mahdollista toimia ilman digitalisaatiota?
 • Jos halutaan lisätä liikevaihtoa digitalisaation avulla, tulee tunnistaa ja pohtia, miten digitalisaatio näkyy nykyisessä liiketoimintamallissa tai miten digitalisaatio voi kenties muuttaa nykyistä liiketoimintamallia.
 • Samoin on hyvä pohtia, että olisiko uusia digitalisaatioon nojautuvia liiketoimintamalleja mahdollista kehittää.

Asiakasrajapinta

 • Millä tavoin digitalisaatio näkyy asiakasrajapinnassa? Mitä digitaalisia kanavia ja työkaluja jo nyt hyödynnetään (esim. Some, markkinointikanavat, internet, uutiskirjeet, asiakasrekisteri, …)?
 • Hyödynnetäänkö digitaaliset palveluja asiakkaiden sitouttamisessa (esim. vip-alennukset, jälkimyynti, seuraavan tuotteen tai palvelun markkinointi)?
 • Seurataanko asiakastyytyväisyyttä digitaalisesti?
 • Onko asiakkaalla mahdollisuus osallistua / räätälöidä tilaus-toimitus-ylläpito -prosessien toteutukseen (esim. tilauksen muuttaminen tai lisätilaukset, toimituksen aikataulutus, tieto tilauksen etenemisestä, jne.)

Organisaatio ja prosessit

 • Kuinka hyvin organisaation toimintaprosessit on määritelty; liittyykö vakioituja toimintamalleja, tarkistuslistoja, markkinointi-/tarjouskirjeitä, jne.?
 • Missä muodossa prosesseissa syntyvä ja siirtyvä tieto on (manuaaliset vaiheet vs. työkalut ja automatisoidut työvaiheet = Informaation digitaalisuuden aste)?
 • Miten tieto liikkuu eri prosessien välillä (manuaalisesti/automaattisesti =prosessien digitaalinen integrointi)?
 • Onko digitalisaation myötä organisaatiossa tunnistettua ihan uusia tehtäviä ja rooleja (onko tehtäviä vastuutettu)?

Ihmiset ja kulttuuri

 • Millainen organisaatiokulttuuri vallitsee; onko muutoshalukkuutta vaiko vastarintaa digitalisaation hyödyntämiselle?
 • Onko organisaatiossa osaamista digitalisaatioon liittyen; onko koulutus- tai tukitarpeita tunnistettu?
 • Kannustetaanko organisaatiossa työntekijöitä ideoimaan uusia digitalisaatioon liittyviä toimintatapoja tai työkalujen hyödyntämismahdollisuuksia?

Informaatioteknologia

 • Onko organisaation IT-arkkitehtuuri kuvattu; esim. organisaation toiminnan kannalta keskeisimpien tietojärjestelmien osalta, missä on palvelimet, miten ja mikä tieto liikkuu eri järjestelmien välillä, järjestelmien/ohjelmistojen toimittajat, tietoturvan huomioiminen, jne.
 • IT-arkkitehtuurikuvaus auttaa hahmottamaan myös organisaation tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja mahdollisia kehitettäviä, esimerkiksi automatisoitavia asioita.
 • IT-arkkitehtuurikuvaus yhdessä strategisten tavoitteiden kanssa auttavat muodostamaan yritykselle IT-kehityksen tiekartan.

 

DIGIVINKKI !!     Säilytä Digikypsyystestin tulos itselläsi. Voit tehdä Digikypsyystestin yrityksellesi uudestaan esimerkiksi vuoden-parin päästä ja verrata miten tilanteesi on muuttunut. Osoittaako Digikypsyystesti edistystä.