Kysymyslistat

Apukysymyksiä nykytilan selvittämiseen

Kunkin idean kehitystoimenpiteiden fokus (sisäinen tehokkuus, ulkoinen mahdollisuus, distruptiivinen muutos) vaikuttaa analysoinnin näkökulmaan ja siten kysymysten valintaan. Kaikki toiminnot, prosessit ja työkalut, joihin digi-kehitysidea vaikuttaa analysoidaan nykytila-vaiheessa. Seuraavassa on esitetty kysymyksiä, joita voi hyödyntää nykytila-analyysin aikana.

 

Mikäli digi-idea kohdistuu organisaation sisäisen tehokkuuden parantamiseen, soveltuvia kysymyksiä ovat:

 • kuinka toiminto tai prosessi toteutetaan nyt?
  • Tarkastelussa käytävä läpi nykyiset työkalut, työvaiheet, tiedon muoto/digitaalisen tiedon määrä ja hyödyntäminen prosessin aikana, automatisaatio vs. manuaalisuus työvaiheiden aikana, toteutustiheys, käytetty aika, työkaluintegraatiot ja niiden puute (~tiedon siirtyminen työkaluista toiseen), digitalisaation edellytyksiä: mitä dataa on / ei ole digitaalisessa muodossa, Onko erityisiä raportointitarpeita (johto, markkinointi, myyntityö, asiakkaat, …), jne.
 • mitä digitaalisia palveluja ko. prosessissa on nyt käytössä? kenelle?
 • kuinka tyytyväisiä eri osapuolet ovat nykyiseen tilanteeseen/toimintatapaan?
 • mitkä ovat nykyisten käytäntöjen vahvuudet tai mitä erityistä lisäarvoa/hyötyä nykyinen toimintatapa tuottaa?
 • mitkä ovat suurimmat pullonkaulat tai ongelmat nykyisissä työvaiheissa?
 • mitä uhkia tai erityisiä heikkouksia on nykyisessä prosessissa (esim. työkalun elinkaari päättymässä, tai havaittu tietoturvariski)
 • mitä (erityis)osaamisia tarvitaan prosessin aikana?
 • millaisia rajoituksia on muutosten toteuttamiselle (esim. lainsäädäntö)?
 • millaisia mahdollisuuksia muutokset toimintatavoissa/työkaluissa voisi tuoda?

 

Mikäli digi-idea kohdistuu organisaation ulkoisiin mahdollisuuksiin asiakkaiden tai kumppanien kanssa toimittaessa (esim. uudet datan hyödyntämiseen liittyvät palveluideat), soveltuvia kysymyksiä ovat:

 • mikä on yrityksen liiketoiminnan fokusalueet ja niiden liiketoimintamalli(t)?
 • yrityksen avainasiakkaat? millä asiakassegmentillä ne toimivat?
 • mitä yritys tarjoaa asiakkaalle?
 • missä dataa/tietoa nyt käytetään? Missä/mihin dataa voitaisiin myös käyttää?
 • mitä tietoja saadaan esim. asiakkaista, käyttäjistä, käytöstä, jne.?
 • mitä digitaalisia palveluja digi-ideaan liittyen on nyt käytössä? kenelle?
 • mitä kilpailuetua yrityksen tarjoamassa on verrattuna kilpailijoiden tarjoamaan?
 • mikä on yrityksen nykyisen tarjoaman tai liiketoiminnan vaikuttavuus?
 • mitä potentiaalisia uusia asiakassegmenttejä voidaan tunnistaa? ketkä olisivat potentiaalisia uusia asiakkaita? kenelle uusia digitaalisia palveluja haluttaisiin kehittää?
 • millainen liiketoimintapotentiaali uudella asiakassegmentillä on tunnistettavissa (esim. huomioiden myös kilpailijoiden tarjoama)?
 • datan hyödyntäminen (palvelu)liiketoiminnassa:
  • onko tiedon jakamisen valmiuksia olemassa (esim. pilvipalvelut)?
  • olisiko valmis tekemään itse, ostamaan, tarjoamaan muille dataa?
  • olisiko hyödyllistä saada tietoja itselle johonkin tarkoitukseen?
 • mikä voisi olla yrityksen kilpailuetu uudessa palvelussa tai uudella asiakassegmentillä?
 • millaiset kustannukset liittyvät uuden tarjoaman kehittämiseen?
 • mikä on uuden palvelun tai tarjoaman ’aikaikkuna’?
 • mitä vahvuuksia/erityisyyksiä nykyinen tarjoama pitää sisällään?
 • mitkä ovat nykyisen tarjoaman heikkous (heikkous voi liittyä itse tuotteeseen, mutta myös tuotteen saatavuuteen, räätälöitävyyteen, tilaus-toimitusprosessiin, jne.)?
 • millaisia riskejä tai uhkia on tunnistettavissa nykyisen tajoamaan liittyen?
 • millaisia uusia digitalisaatioon tai uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia on tunnistettavissa yrityksen tarjoamassa?

 

Mikäli digi-idea liittyy disruptiiviseen muutokseen, kuten kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan synnyttämiseen, uusien kumppanuuksien solmimiseen tai kokonaan uudenlaisen roolin ottamiseen arvoverkostossa, soveltuvia kysymyksiä ovat:

 • mihin yrityksen nykyisistä tarjoamasta distruptiivinen muutos vaikuttaa?
 • kuinka dramaattinen vaikutus on kussakin tarjoamassa (tarjoama häviää kokonaan, tarjoaman nykyiset asiakkaat ovat siirtymässä toiselle sektorille tai käyttämään palveluja eri tavalla, eri paikasta)?
 • mihin yrityksen prosesseihin muutos vaikuttaa?
 • mitä osaamisia ja resursseja yrityksellä on? miten/missä/millaisia osaamisia tarvitaan tulevaisuudessa?
 • mikä on muutoksen ’aikaikkuna’?