Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta & yhteistyön hallinta

EU:n hankelogoja.

Hallintamallit

Ohjelmistojen tuotteenhallinnalla tarkoitetaan ohjelmiston, palvelun, yhteisten määrittelyiden, tms. ratkaisujen yhteistä kehitys- ja ylläpitotyön johtamista ja koordinoimista siten, että ratkaisu palvelee tehokkaasti eri sidosryhmiä koko elinkaarensa ajan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on Valtiovarainministeriön toimeksiannosta kehittänyt avoimen tuotteen hallintamallin julkiselle sektorille. Avoimen tuotteen hallintamalli on tilaajan omistamalle ohjelmistolle sovittu hallintamalli, jonka avulla tilaajat hallitsevat kehittämäänsä ja rahoittamaansa ohjelmistoa yhdessä muiden kanssa.  Mallissa keskeistä on  määritellä ohjelmiston omistajuus ja muiden osallistuvien organisaatioden roolit sekä ohjelmiston jatkokehittämisen/ylläpitämisen käytännöt ja rahoitus.

Malli on erityisesti ajankohtainen nyt kun julkisella sektorilla ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin tilaamaan ja jatkokehittämään ohjelmistoja avoimilla  lisensseillä, jotka mahdollistavat saman ohjelmiston hyödyntämisen useassa julkisen sektorin organisaatiossa.  Yhteiskehittäminen vaatii, että ohjelmistojen tuotteenhallinnasta huolehditaan ammattimaisesti.

Lue tältä sivulta lisää siitä miksi ja milloin avoimen tuotteen hallintamallia tarvitaan sekä miten tehdään tuotteenhallintasuunnitelma.

Miksi tarvitaan?

Julkisella sektorilla ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin tilaamaan ja jatkokehittämään ohjelmistoja lisensseillä, jotka mahdollistavat ohjelmiston avoimen hyödyntämisen julkisen sektorin toimijoille. Kun kehitystyöllä on useita hyödyntäjiä ja tavoitteena on kehitystyön yhtenäisyys, niin tällöin julkisen sektorin toimijoiden tulee kohdistaa erityishuomiota ohjelmiston elinkaarenaikaisiin koordinaatiotoimenpiteisiin – eli julkisen sektorin tulee vastata ohjelmistotuotteensa hallinnasta.

Ohjelmistotuotteen hallinnalla tarkoitetaan toimia, jotka mahdollistavat ohjelmiston hallitun kehityksen ja kehityksen seurannan sen elinkaaren aikana siten, että se kehittyy eri sidosryhmiä palvelevaan suuntaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kehitysideoiden kerääminen, ohjelmiston kehittymisen päätöksenteko ja ohjelmistotuotteen tiekartan laadinta, joka linjaa mihin suuntaan ohjelmisto kehittyy tulevaisuudessa. Tätä mallia voidaan hyödyntää myös muuhun yhteiskehittämisen ja yhteistyön hallintaan – esimerkiksi yhteisten määrittelyjen hallintaan, palvelunhallinnan määrittelyyn, jne.   

Ilman tuotteen hallintaan joudutaan tilanteeseen, jossa avoimen ohjelmistotuotteen hyödyntäminen ja jatkokehitys eivät ole hallittuja julkisella sektorilla. Tällöin syntyy useita eriytyneitä versioita samasta ohjelmistosta, joihin kehitetään uusia ominaisuuksia toisista toimijoista erillään. Tällöin menetetään yhdessä kehittämisen edut, kuten se, että samasta uudesta ohjelmiston ominaisuudesta maksettaisiin vain kerran julkisella sektorilla ja tämän jälkeen se olisi maksutta hyödynnettävissä muille julkisen sektorin organisaatioille. Lisäksi ilman hallintaa julkisen sektorin tahot eivät uskalla ylipäätään ottaa ohjelmistoa käyttöön, koska ei ole varmuutta sen elinkaaresta; eli onko kyseinen ohjelmisto enää tuettu ja jatkokehittämisen alla vaikkapa vuoden päästä.

Milloin tarvitaan?

Julkisyhteisö tarvitsee tuotteenhallintaa aina kun se haluaa omistaa ohjelmistoja sen sijaan, että ostaisi niihin pelkästään käyttöoikeuden (esim. lisenssit, SaaS). Tällä sivustolla esiteltyjä avoimen tuotteen halllinnan käytäntöjä tarvitaan silloin kun ohjelmisto on julkisyhteisön omistuksessa ja erityisesti kun usempi kuin yksi julkinen toimija haluaa ylläpitää ja jatkokehittää ohjelmistotuotetta yhdessä.

Mikä on tuotteenhallintasuunnitelma?

Avoimen tuotteen hallinnassa keskeistä on huolellisesti laadittu tuotteenhallintasuunnitelma (THS), jossa sovitaan seuraavista:

  • Ohjelmiston omistajuus, muut tuotehallinnan roolit sekä niihin liittyvät käytänteet.
  • Ohjelmiston ylläpito- ja kehitystyön johtamisen käytännöt.
  • Ohjelmiston jatkokehittämisen ja ylläpidon rahoittaminen.

THS:n perusidea on kuvata mitä hallitaan (ohjelmistotuotteen rajaus eli mihin hallinta kohdistuu), kuka hallitsee (hallinnan organisointi ja eri toimijoiden kiinnittäminen eri rooleihin), miten hallitaan (elinkaarenhallinnan käytännöt) sekä miten rahoitetaan (kuinka ohjelmistotuotteen hallinta ja jatkokehitys rahoitetaan). Kun nämä osa-alueet on määritelty niin tuotteenhallinta on jo hyvin kuvattuna.

 KATSO ESIMERKKIPOHJA TUOTTEENHALLINTASUUNNITELMALLE:
Ohjelmiston_Tuotteenhallintasuunnitelma_pohja.doc

Dokumenttia voidaan käyttää myös käytäntöjen ja vastuiden dokumentointi- ja kommunikointivälineenä ulospäin julkisella sektorilla, jotta myös muutkin tahot voivat hyödyntää toistensa hyviä tuotteenhallinnan käytäntöjä.

Miten tuotteenhallintasuunnitelma laaditaan?

Tuotteenhallintasuunnitelman laatiminen lähtee aina siitä, että nimetään vastuuhenkilö suunnitelman laatimiseksi sekä tunnistetaan hallinnan kohteena olevan ohjelmiston tyyppi. Tämän jälkeen kannattaa tutustua valmiisiin tuotteenhallintasuunnitelmiin ennen oman suunnitelman laatimista. Kokoa ensimmäinen ehdotus tuotteenhallintasuunnitelmasta. Tuotteenhalintasuunnitelmaa voidaan tämän jälkeen työstää eteenpäin esimerkiksi työpajoissa.  Tarkemmat tuotteenhallintasuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen käytännöt riippuvat  osallistuvista organisaatiosta; tärkeintä on että kaikki osallistuvat organisaatiot saavat näkemyksensä esiin ja sitoutuminen suunnitelmaan varmistetaan.

Missä sovellettu?

Avoimen tuotteen hallintamallin materiaali on verkossa hyödynnettävissä tuotteenhallintasuunnitelmien tekemistä varten. Mallia on sovellettu eri kehityshankkeille ja ohjelmistoille julkisella sektorilla. Esimerkkejä on lueteltu alla: