Pipelife Finland Oy – keskisuuren yrityksen digiratkaisut

Pipelife Finland Oy on yksi Suomen johtavista LVI- ja sähkötuotteita valmistavista ja markkinoivista yrityksistä. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset putkijärjestelmät, kaivot, hulevesien hallintajärjestelmät, öljynerottimet, jätevesijärjestelmät sekä sähköasennus- ja kaapelinsuojaustuotteet. Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja kiinteistöteknisiin kohteisiin ja teollisuuden tarpeisiin sekä toimii muovituotteiden sopimusvalmistajana monille toimialoille. Pipelife Finland on osa maailman suurinta keraamisten rakennustarvikkeiden valmistajaa – Wienerberger AG:ta.

Yrityksellä digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa ja kumppaneiden kanssa toimimisessa. Digitalisaatio on Pipelifellä ollut aktiivisena kehitysteemana jo vuodesta 2009, jolloin aloitettiin ensimmäiset sähköisen liiketoiminnan kehitysprojektit. Digitalisaatio Pipelife Finlandilla kohdistuu nykyisin tuotannon, logistiikan, tuotetieto- ja asiakasprosessien informaatiovirtojen optimoimiseen ja uusien digitalisaatiota hyödyntävien palveluiden kehittämiseen.

Keväällä 2018 Pipelife Finland Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Digitilanteen kartoituksen tarkoitus on laittaa yritys pohtimaan systemaattisemmin omaa digitilannetta sekä omia mahdollisuuksia, uhkia ja kehitysideoita tietyllä ajanhetkellä. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Arvio on toiminut lähtökohtana ja yrityksen digikehityksen viitekehyksenä. Yrityksessä on useita kehityssuunnitelmia, jotka liittyvät sisäiseen tehokkuuteen, ulkoisiin mahdollisuuksiin ja disruptiiviseen muutokseen.

Eräs kehityskohde on toimintojen automatisointi. Pipelife valitsi tietotyön automatisointiteknologiaksi ohjelmistorobotiikan (RPA), jolla voidaan automatisoida rutiininomaisia, toistuvia tietotyötehtäviä ja siten vapauttaa ihmisresursseja esimerkiksi vaativampaan asiakaspalvelutyöhön tai asiantuntijatyöhön. Pipelifellä on sovellettu RPA kriteeristö -työkalua RPA:han tutustumiseen ja soveltuvien automatisointikohteiden valintaan. Pipelife valitsi ensivaiheen RPA-ratkaisun toimittajaksi Botlabs Oy:n. Ensivaiheen tavoitteena yrityksellä oli saada ymmärrystä RPA-ratkaisuista Pipelifen kontekstissa pienimuotoisen toteutuksen avulla (PoC, Proof-of-Concept). Kyseinen kokeilu on myös viety tuotantoon. Tämän jälkeen yritys on lähtenyt etsimään kohteita laajempiin automatisointeihin.

RPA-kehitysvaiheet digimuutosmallin mukaisesti Pipelifellä.

Digiratkaisut Pipelifellä

Pipelife Finland Oy:ssä on useita kehitysaktiviteetteja, jotka liittyvät sisäiseen tehokkuuteen, ulkoisiin mahdollisuuksiin ja disruptiiviseen muutokseen. Seuraavassa tarkastellaan muutamia esimerkkejä.

Esimerkkinä digikolmion disruptiivisesta ulottuvuudesta voidaan ottaa esille Pipelife Finlandin tytäryhtiö Talokaivolla lokakuussa 2018 lanseerattu pumppaamoiden seurantapalvelu Isoveli. Seurantapalvelu on perinteiselle tuoteyhtiölle ensimmäinen digitaaliseen tarjontaan perustuva palvelu. Isoveli-palvelu tuo yhtiölle perinteisen tuotemyynnin lisäksi uutta digipalveluliiketoimintaa.

Suurimmat digihankkeiden hyödyt ja suurin digihankkeiden potentiaali löytyvät kuitenkin sisäisten informaatioprosessien tehostukseen tähtäävistä hankkeista. Yhtenä helppona sisäisen tehokkuuden parannuksena yhtiö on siirtynyt esimerkiksi tuotannon vuoropäiväkirjoissa OneNote-pohjaiseen digiratkaisuun. Esimerkkinä laajemmasta sisäisen tehokkuuden hankkeesta voidaan mainita Pipelifen osittain käyttöön otettu ja osittain työn alla oleva kaivotuotannon tilausjärjestelmän uudistaminen. Projektissa uudistettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle kaivotuotteiden myynti-tuotanto-toimitus-prosessin uudistaminen yhtiön kaikilla toimipaikoilla. Lisäksi sisäisen tehokkuuden viitekehyksessä on käynnissä useita POC-hankkeita projektien, tuotannon, logistiikan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Myös ensimmäiset sisäisen tehostamisen tavoitteita palvelevat RPA-projektit on aloitettu. Yhtenä ensimmäisistä RPA-hankkeista yhtiössä toteutettiin HR-prosessiin liittyvä ”oivallusrobotti”, joka yhtenäistää Pipelifen eri lähteistä tulevien kehitysajatusten käsittelyn samaan prosessiin sopivaksi. Toteutettujen hankkeiden vaikuttavuudesta on vielä mahdoton sanoa yksityiskohtaisempia tuloksia.

Pumppaamoiden Isoveli-seurantapalvelu.

Huomiot digikehityksestä Pipelifellä 2018–2019

Pipelife Finland Oy:llä on seuraavia kokemuksia digitalisaation kehittämisestä:

 • Uusien teknologioiden toteutuksessa edetään pienin askelin ja kokeillen. Alaoksien omenat ja helpot voitot poimitaan parhaiten helppojen sisäisten tehostushankkeiden avulla.
 • Omien prosessien tehostaminen RPA:lla on helpompaa kuin kokonaan uuden disruptiivisen palvelumallin tai ekosysteeminen rakentaminen, joka vaatisi monien toimijoiden vaikutusten hallintaa.
 • Oman ymmärryksen lisääminen aiheesta sekä omien prosessien ymmärtäminen ja kuvaaminen tärkeää.
 • PoC on tärkeä uusista ratkaisuista. Ensin kerätään kokemuksia, ja sitten siirrytään tuotantoon ja laajentamaan. Nopeat kokeilut prototyypeillä tai PoC:lla ja laajentaminen kokemusten perusteella.
 • Digitalisaation ei tarvitse tarkoittaa massiivista muutosta tai suurta ohjelmistoinvestointia. Pieniä parannuksia voidaan tehdä systemaattisesti olemassa olevien työkalujen ja jo hankittujen ohjelmistojen uudenlaisella hyödyntämisellä (Office 365 -paketti riittää melko moneen tarkoitukseen).
 • Kaikkien käyttäjäryhmien altistus uusille välineille. Tabletit kahvihuoneisiin kokeiltavaksi vähentää järjestelmien käyttöönoton haasteita.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Sikla Oy – nopeasti kasvavan yrityksen digikehitys ja haasteet

Sikla Oy on 12-vuotias rakennus- ja talotekniikka-alan konserni, joka koostuu useasta yrityksestä. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja se on jo keskisuuri yritys (2018: 240 henkilöä). Siklalla on toimipisteitä pääkaupunkiseudulla, Lempäälässä sekä Oulun alueella Limingan Tupoksessa, jossa sijaitsee yrityksen pääkonttori.

Siklalla digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa sekä kumppaneiden kanssa toimimisessa. Nykyaikaisten nettisivujen, digimarkkinoinnin, projektinhallinnan, raportointityökalujen ja muiden asiakkaiden palvelemiseen tarkoitettujen ratkaisujen etsiminen ja käyttöönotto on tapahtunut vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Digitalisaatio tarjoaa monia integroituja työkaluja myös rakennusalalle.

Digitilanteen kartoitukset Siklalla

Kesällä 2018 Sikla Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Digitilanteen kartoituksen tarkoitus on laittaa yritys pohtimaan systemaattisemmin omaa digitilannetta, mahdollisuuksia, uhkia ja kehitysideoita tietyllä ajanhetkellä. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehityksen seurantatyölle. Vuonna 2018 tehdyssä haastattelussa todettiin, että lähtökohtana digikehitystyölle on yrityksen nopea kasvu, jolloin tarvitaan systematiikkaa ja dokumentointia enemmän kuin aiemmin. Myös uudet teknologiat on huomioitava, koska niiden käyttö yleistyy (IoT, ohjelmistorobotiikka).

Keväällä 2019 digitilanteen kartoitus toistettiin Siklan edustajan kanssa digimuutosmallin mukaisesti. Samalla tehtiin alkuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 digitilanteiden vertailu. Muodostettu yhteenveto sisälsi vuosien 2018 ja 2019 yhteenvetokuvaajat sekä haastattelun kautta kerätyt huomiot ja niiden yhteenvedon. Lisäksi tehtiin DigiSWOT-työkalun ja Digikolmio-työkalun päivitykset.

Digitilanteen kartoitus ja vertailu Siklalla.

Huomiot digikehityksestä 2018–2019

Sikla Oy:llä digikehitys on otettu mukaan strategiatyöhön ja liiketoimintamalliin. Yritys on rakentanut vuoden 2018 aikana perustaa laajemmalle digikehitystyölle. Tämä on välttämätöntä seuraavalle askeleelle digikehityksessä, koska nopea kasvu on luonut haasteet digitalisaation kokonaisuuden hallinnalle. Digikehitys onkin nyt hallinnassa. Sikla Oy:n kokemukset digitalisaation kehittämisestä ovat seuraavia:

 • Digitalisaation pohtiminen on kiinteä osa strategista työtä.
  • Digitalisaation pohtiminen tulee ottaa mukaan strategiatyöhön.
  • Digitalisaation hyödyntämistä on mahdollista seurata, kun määritellään mittarit ja keinot mittaamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöasteen seuranta.
 • Kehitystyön perusta on ihmisissä, toimintatavoissa ja niiden ymmärtämisessä.
  • Prosessit ja tehtävät tulee määritellä sekä tietovirrat kuvata digikehityksen pohjaksi.
  • Organisaatiota ei saa hukuttaa digitalisaatioon. On huomioitava, että organisaatio ei pysty omaksumaan liikaa uusia asioita kerrallaan. Lisäksi on huomioitava muutosvastarinta. Kehitystyö tulee tahdistaa ja aikatauluttaa, ja organisaatiolle on myös annettava aikaa omaksua digitaalisia ratkaisuja ennen uusien ratkaisujen käyttöönottoa.
 • Digitalisaatio ei ole vain IT:tä.
  • Digikehitys ei ole pelkkää IT-kehitystä, vaan digitalisaation mahdollisuuksia tulee selvittää laajemmin: IoT:n hyödyntäminen, ohjelmistorobotiikka, mobiilius, digin mahdollistama palveluliiketoiminta.
 • Perustyökalut ja toimintatapojen ymmärrys on saatava kuntoon, jotta digikehitys on mahdollista.
  • Kommunikointivälineet, tiedon tallennus- ja jakovälineet, mobiilius jne. kuntoon.
  • Kun perusta on kunnossa, voidaan lähteä rakentamaan perustusten päälle spesifisempiä digitalisaatioon liittyviä osuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi integraatiot, toimialan sovellukset ja automaatio.
 • Digikehitys on liikkuva maali:
  • Digitaalisuuden mahdollisuudet kehittyvät koko ajan. Tulee uusia teknologioita ja mahdollisuuksia, ja sen vuoksi myös digitilannetta ja digimahdollisuuksia tulee tarkastella säännöllisesti.
  • Ymmärrys digitalisaatiosta kehittyy yrityksissä, kun osaaminen digitalisaation mahdollisuuksista kasvaa. Omaa osaamista tulee kehittää jatkuvasti, ja ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa hyödyntää.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin