R-Taso Oy – Digitaalisuudesta aitoa kilpailukykyä teollisuuteen

Kaksi miestä toimistossa. Toisella kannettava tietokone, toisella päässä virtuaalitodellisuuslasit.

R-taso Oy on teollisuuden vaativien kulkutierakenteiden 3D-suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut vuonna 1985 perustettu yritys. Yrityksen teräsrakenteisia kulkutietuotteita ovat portaat, porrastornit, säiliöportaat, hoitotasot, kaiteet, tikkaat ja turvaportit. Yrityksen asiakkaita ovat eri teollisuudenalojen toimijat projektien sijaitessa eri puolilla maailmaa.

R-taso on edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä toimialalla. Yritykselle on ollut tunnusomaista vahva osallistuminen toimialan kehitykseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Yritys onkin toiminut muun muassa Suomen asiantuntijana kansainvälisen EN-ISO 14122 -standardin laadinnassa.Teollinen rakentaminen on elänyt murroksessa jo pitkään. Teollisen uudisrakentamisen painopisteen siirtyminen kehittyviin maihin, projektien kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja tiukemmat aikatauluvaatimukset ovat asettaneet uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia toimijoille.

Digitalisaation avulla toimijat ovat voineet hallita paremmin tietovirtoja sekä tehdä yhteistyötä globaalisti eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi laajoissa teollisuuden rakennusprojekteissa on siirrytty hyödyntämään 3D-tehdasmalleja, joihin eri toimijat suunnittelevat tuotteensa ja ratkaisunsa reaaliaikaista tarkastelua varten. R-tason kannalta tämä on merkinnyt työturvallisuuteen ja tehtaan elinkaarenaikaiseen toiminnallisuuteen liittyvien kysymysten ratkaisemista jo varhaisessa vaiheessa virtuaalista tehdasta hyödyntäen.

Työturvallisuuden parantaminen digitalisaatiolla

R-tason liiketoiminta keskittyy parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta teollisessa työympäristössä. Työturvallisuuden kannalta tärkein vaihe on tuotteiden suunnittelu, jossa ratkaistaan rakennusvaiheen työturvallisuus ja ennen kaikkea tehtaan elinkaarenaikaiseen työturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

R-Taso kulkutierakenteita.

R-Tason kulkutierakenteita.

Digitalisaation ensimmäiseksi vaiheeksi valittiinkin uudenlaisen 3D-suunnittelujärjestemän kehittäminen. Digitalisaatiolla automatisoitiin yrityksen kokemusperäinen työturvallisuustietämys sekä toimialastandardit järjestelmäksi, jonka avulla suunnittelija pystyi siirtymään rutiinisuunnittelusta aidosti työturvallisuuden ja työympäristön toiminnallisuuden kannalta merkittävien kysymysten ratkaisemiseen. Asiakkaalle tämä näkyi entistä lyhyempinä toimitusaikoina ja parempana projektien hallintana. Samalla tehtaiden elinkaarenaikaista työturvallisuutta voitiin kehittää merkittävästi paremmaksi.

Digitalisaation toisena vaiheena oli pilvipalvelun kehittäminen asiakkaille. Pilvipalvelun avulla asiakkaat pystyvät vaivattomasti hankkimaan standardien mukaiset ja työturvalliset kulkutieratkaisut suoraan internetin kautta. Työturvallisuuden kannalta tämä merkitsi sitä, että jokaisella asiakkaalla on käden ulottuvilla paras ja uusin mahdollinen tietotaito kulkutierakenteista ilman aikaisempaa toimialaosaamista.

Yrityksen digitalisaation kolmannessa vaiheessa kehitystyön polttopisteeksi valittiin ihminen. Uusien teknologioiden, kuten 3D-luolan ja VR-lasien, avulla voitiin työturvallisuutta tarkastella uudella tavalla – ihmisen kokemuksen kautta. Uudenlainen lähestymistapa merkitsi tehtaan työntekijän kokemuksen hyödyntämistä jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi arvioitaessa korkeissa porrastorneissa tai hoitotasoilla säiliöiden päällä liikkumiseen liittyvää korkeanpaikan kammoa. 

Tällä hetkellä yrityksessä on käynnissä digitalisaatioprojekti yrityksen toiminnan analysoinnin tehostamiseksi. Yritys voikin tulevaisuudessa tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tarkempaa tietoa siitä, kuinka yrityksen tuotteilla ja toimintakonseptilla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä niin projektien aikana kuin tehtaan koko elinkaaren aikana. 

Kaksi miestä toimistossa. Toisella kannettava tietokone, toisella päässä virtuaalitodellisuuslasit.

Työturvallisuuden tarkastelua VR-laseilla.

Oppeja digitalisaatiosta

Digitalisaation päämääränä tulee olla yrityksen olemassaolon tarkoituksen digitalisointi. Kysy itseltäsi, miksi yritys on olemassa tai mitä maailmasta puuttuisi ilman yritystä, ja digitalisoi se! Tällöin digitalisaatiolla ei ainoastaan muuteta yrityksen sisäisiä toimintoja vaan koko toimialaa. Kaiken muun digitalisointi on tarpeellista, mutta viime kädessä tukitoimintoa.

Digitalisaation hyödyntäminen yritysten liiketoiminnoissa on edelleen lapsenkengissä. Elämme digitalisoinnin osalta esihistoriallista vaihetta, jossa tuli on vasta keksitty, eikä vielä täysin tiedetä, mitä kaikkea sillä voisi tehdä. Hyväksy tämä! Yrityksen toimintojen digitalisointi vaatii resurssien – ajan sekä rahan – varaamista lyhyellä aikavälillä. Käytössä olevien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edellyttävät kuitenkin työn aloittamista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Digitalisaatiolla ei tavoitella yksittäisen ongelman ratkaisua, vaan se on aina yrityksen strategiaa tukevaa jatkuvaa kehitystyötä. Uusien teknologioiden kehittyminen ja uuden käyttäjäsukupolven syntyminen merkitsevät aina tehdyn digitalisointityön uudelleen arvioimista.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Pikku-Riikka – digitaalinen ennakko-ostopalvelu pienentämään hiilijalanjälkeä

Nainen katsoo kameraan suu auki, kädet ylhäällä. Naisen edessä iso rekka.

Pikku-Riikka on naistenmuotiin keskittynyt Style&Lifestyle-myymälä. Pikku-Riikan tyyli ja yksilölliset vaatteet ovat löytäneet naisten sydämiin Facebook-sivujen avulla laajasti ympäri Suomen, ja verkkokaupan kautta tilaus onnistuu mistä vain.

Kaupanala murroksessa

Tekstiiliteollisuus on yksi ympäristöä eniten saastuttavista ja ilmastonmuutosta eniten lisäävistä teollisuudenaloista. Kivijalkakauppiaille, esimerkiksi vaatteita, kenkiä tai sisustustuotteita myyvissä kaupoissa, uusien tuotteiden hankkiminen varastoon on aina taloudellinen riski. Kauppiaan tulee voida testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä, jolloin hukkaostot vähenevät. Toisaalta kivijalkaliikkeitä tarvitaan, sillä ne ovat osa kaupunkien ja maaseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Kivijalkakauppojen väheneminen vähentää ihmisten viihtyvyyttä ja heikentää turvallisuudentunnetta.

Nainen katsoo kameraan suu auki, kädet ylhäällä. Naisen edessä iso rekka.

Tältä pienyrittäjästä tuntuu digitalisaation edessä.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on myös muuttunut ja muuttumassa. Sen vuoksi kivijalkakauppa on murroksessa. Kaupan kannattavuutta pitää pystyä kasvattamaan ilman neliöiden lisäämistä. Kannattavuus paranee, kun tuotteiden hankinnassa jää pois välikäsiä (tuotteet valitaan suoraan asiakkaiden mieltymysten perusteella valmistajilta) ja pääoman pitkä sitoutuminen tuleviin tilauksiin ja tuotteisiin vähenee. Kivijalkakauppiaille uusien tuotteiden hankkiminen varastoon on aina taloudellinen riski, jos kaikki tuotteet eivät menekään kaupaksi. Parempi onkin hankkia tarpeeseen ja juuri asiakkaalle sopivia vaatteita – silloin hyötyjänä on koko maapallo.

Digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus Pikku-Riikalla

Kesällä 2018 Pikku-Riikalle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehitykselle. Kartoituksen pohjalta tunnistettiin ennakko-ostopalvelu potentiaaliseksi ensimmäisen vaiheen digikehitysideaksi.

Nykytila-analysointivaiheessa selvitettiin, kuinka yrityksessä profilointiin perustuva vaatteiden ”ehdotuspalvelu” toimii tällä hetkellä ja mitä ajatuksia sekä kokeiluja sen kehittämiseksi digitaaliseksi palveluksi on jo tehty. IT-talo Hiottu Oy tuli mukaan speksaamaan ratkaisua.

“Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on tärkeää mikroyritykselle. Tämä ei kuitenkaan poista speksauksen tärkeyttä. On hyvä ymmärtää toimialaansa ja asiakkaitaan, jotta voidaan tilata laadukas IT-ratkaisu

-Toimitusjohtaja Riikka Pesämaa

Nykytila-analyysivaiheen aikana muodostettiin sidosryhmäkaavio ja skenaario ratkaisusta ja ideoitiin digitaalinen alustaratkaisu, jonka avulla kauppias voi testata ajattelemiensa hankintojen kiinnostavuutta asiakaskunnallaan jo ennen tilausten tekemistä. Alustaratkaisu auttaa myös kauppiasta yksinkertaistamaan ketjua ohittamalla tukkuportaita. Ratkaisukonseptin kuvauksessa tunnistettiin tavoiteltavaan ratkaisuun liittyvät toimijat ja heidän roolinsa (esimerkiksi kuka tarjoaa mitä ja kenelle sekä kuka maksaa ja hyötyy). Tästä muodostuu ratkaisun tavoittelema arvoverkko ja liiketoimintalogiikan hahmotelma. Sen jälkeen muodostettiin skenaariokuva ratkaisusta siten, että tavoiteltavan ratkaisun idea ja vaadittu toiminta selkeytyivät.

Tiekarttavaiheessa suunniteltiin tarvittavia toimenpiteitä, resursointia ja vaiheistusta ratkaisun toteuttamiseksi. PK-yrityksille on monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia, joista saa tietoa esimerkiksi Business Finlandilta ja seudullisilta yrityskehitystoimijoilta. Toteutuksessa on edetty Innovaatioseteli-rahoituksella.

Toteutusvaiheessa on lähdetty liikkeelle ratkaisun Minimum Viable Product (MVP) -määrittelystä ja prototyypin toteutuksesta. Kun prototyyppi on saatu valmiiksi, sitä on tarkoitus testata Pikku-Riikan olemassa olevasta asiakaskunnasta valikoidulla käyttäjäjoukolla. Riittävän testikokemuksen jälkeen voidaan jatkaa kehitystyötä iteratiivisesti eteenpäin. Tarkoituksena on tehdä alusta, jota voivat soveltaa Pikku-Riikan lisäksi muutkin yritykset, koska se on sekä kauppiaiden että asiakkaiden yhteinen etu.

Pikku-Riikka, digitilanteen kartoitus grafiikka.

Digitilanteen kartoitus ja sparraus Pikku-Riikalla.

Oppeja digitalisaatiosta:

  • Hyvän IT-talon löytäminen kumppaniksi on pienelle yritykselle tärkeää
  • Oman toimialan ja asiakkaiden ymmärrys: tunnettava alan toiminta, haasteet ja vahvuudet sekä kuinka kivijalkakauppojen kannattavuusongelma saadaan ratkaistua
  • IT-talon käyttäminen ei poista oman digiratkaisun speksauksen tarvetta (tätä on hyvä tehdä myös itse)
  • Kumppanoituminen – digiratkaisujen pohdinta myös kumppaniverkostossa: kauppiaat, tavarantoimittajat, IT-talot ja asiakkaat
  • Jäsennetty eteneminen ja sparraus digitilanteen selvittämisessä ja digiratkaisun kehittämisessä on yrittäjän kiireisessä arjessa tärkeää, sillä muuten kauaskantoisempi kehitystyö jää helposti akuuttien päivänpolttavien tilanteiden jalkoihin

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin

Resis Oy – aloittavan mikroyrityksen digikehitys ja haasteet

Kollaasi somekanavista napatuista sreenshoteista.

Resis Oy – aloittavan mikroyrityksen digikehitys ja haasteet

Resis Oy on startup-yritys, jonka liiketoiminnan painopistealue on ammatillinen kuntoutus, työkykyä edistävät palvelut ja työhyvinvointi. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, joilla molemmilla on vahva osaaminen ja koulutustausta yrityksen toimialueella. Toimialalla on pienien toimijoiden lisäksi myös suuria toimijoita sekä kolmatta sektoria, kuten yhdistyksiä ja säätiöitä. Erityisesti osatyöllistäminen, mukaan lukien työkykyisten hyödyntäminen ja työurien pidentäminen, ovat nykyisin lisääntyvä trendi.

Resis Oy:ssä digitaalisuus näkyy niin sisäisessä toiminnassa kuin asiakasrajapinnassa ja kumppaneiden kanssa toimimisessa. Yritys käyttää esimerkiksi etäkuntoutuksessa videoyhteyksiä. Yritys on vielä startup-vaiheessa, joten se on päättänyt panostaa digimarkkinointiin ja verkottumiseen. Omistajat ovat myös aloitteellisia digiratkaisujen kokeilussa. He ovat huolehtineet itse verkkosivujen päivityksestä, kouluttautuneet digiasioissa ja luoneet jo kumppanuuksia IT-tarjoajien kanssa digiratkaisujen osalta.

Kollaasi somekanavista napatuista sreenshoteista.

Pienikin yritys voi saada laajaa näkyvyyttä digitalisaatiota hyödyntämällä.

Digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus Resis Oy:llä

Talvella 2018 Resis Oy:lle tehtiin digimuutosmallin mukainen digitilanteen kartoitus. Kartoituksessa hyödynnettiin Digikypsyys-, DigiSWOT- ja DigiKolmio-työkaluja. Kyseinen arvio on toiminut lähtökohtana yrityksen digikehitykselle.

Resis Oy on startup-yrityksenä joutunut rakentamaan tarvittavat digiratkaisut, muodostamaan tarvittavat kumppanuudet ja suunnittelemaan digiviestintä- ja digimarkkinointiaktiviteetit itselleen. Tehtäviä on useita, kuten verkkosivuston suunnittelu ja päivitys, blogikirjoitukset, markkinointivideoiden ja sähköpostikampanjoiden suunnittelu, tietosuojaan perehtyminen, palveluiden syöttö julkisiin palvelujärjestelmiin, rahoitushaut ja kumppanuuksien rakentaminen. Digitalisaatiossa on monia mahdollisuuksia.”Pienikin yritys voi näkyä yhtä hyvin ja laajasti kuin isot yritykset digitalisaatiota hyödyntämällä”, Hanna Ikonen Resis Oy:stä kertoo.

Kartoituksen pohjalta todettiin, että digiaktiviteettien suunnittelu ja aikataulutus ovat startup-yritykselle haaste. Yrityksen käynnistämistoimet ja mikroyrityksen arjen hallinta vievät aikaa. Digitehtävien ja riippuvuuksien tunnistaminen sekä tehtävien aikataulutus todettiin tarpeellisiksi. Resis Oy on hyödyntänyt Vuosikello-työkalua digiaktiviteettien suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Vuosikellon hyödyntämisessä on huomioitava, että erilaiset tehtävät ovat toisistaan riippuvia, ja ne ketjuuntuvat. Vuosikello ja siihen liittyvä tarkempi aikataulusuunnitelma ovat auttaneet jäsentämään ja aikatauluttamaan töitä.

Digitilanteen kartoitus Resis Oy, grafiikka.

Digitilanteen kartoitus ja sparraus Resis Oy:ssä.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Tutustu myös muihin yritystarinoihin